Historia Powstania i Rozwoju Katedry

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych wywodzi się z Zakładu Analizy Rynku utworzonego w 1974 roku w ramach Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego. Jego zalążkiem był Zakład Badań Rynkowych "Społem", który funkcjonował w latach 1967 - 1981 jako placówka powołana do doskonalenia systemu badań rynkowych w pionie spółdzielczości spożywców w Polsce. Zakład ten stanowi rozległą bazę empiryczną do różnego rodzaju analiz i współpracował ściśle z naukowym zapleczem Zakładu Analizy Rynku. W tym czasie powstało wiele cennych opracowań, które do dziś są wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
      Głównym profilem badawczym Zakładu do roku 1985 były zagadnienia analizy równowagi i stabilności rynku, które zostały zakończone zbudowaniem systemowego modelu rynku uwzględniającego mechanizmy regulacji i sterowania o charakterze cybernetycznym.
      Równolegle z rozwojem koncepcji systemowych rozwijano metodologię badań marketingowych, której sprzyjała ogólna atmosfera orientacji rynkowej. W tym czasie Zakład był już przygotowany do otwarcia drugiego, obok analizy rynku, nurtu badawczego - badań marketingowych. W ten sposób zarysował się nowy profil badawczy, któremu odpowiada obecna nazwa Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych.
      Katedra prowadzi zajęcia na kierunkach studiów: zarządzanie, informatyka i ekonometria i ekonomia realizując zajęcia dydaktyczne z przedmiotów kierunkowych, specjalnościowych i przedmiotów do wyboru w języku polskim i angielskim.

Przedmioty kierunkowe:

  • badania rynkowe i marketingowe,
  • badania marketingowe,
  • metodologia badań ekonomicznych.

Przedmioty specjalnościowe:

  • międzynarodowe badania marketingowe,
  • badania marketingowe w turystyce.

Przedmioty do wyboru:

  • analiza rynków finansowych,
  • zachowania gospodarstw domowych na rynku finansowym,
  • modelowanie strukturalne,
  • metody ilościowe w gospodarce i administracji publicznej.

Przedmioty w języku angielskim

  • International Marketing Research

Główny wysiłek badawczy Katedry obejmuje analizę rynków branżowych (rynek finansowy, rynek sztuki), zastosowanie wielokierunkowych analiz w badaniach rynkowych i marketingowych orientowanych na wykorzystanie programów komputerowych. Na szczególne podkreślenie zasługują wielowymiarowe analizy segmentacji rynku i pozycjonowania produktów z uwzględnieniem map percepcji, zastosowania modeli strukturalnych do identyfikacji ukrytych cech produktów, wykorzystania drzew klasyfikacyjnych do dyskryminacji cech i obiektów rynkowych, metodologiczne zagadnienia pomiaru jakości produktu i wartości dla konsumenta itp. W tym zakresie Katedra współpracuje ściśle z firmą StatSoft Polska S.A. dystrybutorem znanego programu statystycznego STATISTICA.

DrukujE-mail

37838