Prof. dr hab. Adam Sagan

Adam Sagan - profesor zwyczajny, zajmuje się metodologią badań marketingowych i społecznych, modelowaniem marketingowym. Zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności: podejścia środków - celów i zastosowań wywiadów drabinkowych (laddering) w badaniach konsumenckich, modelowaniu zmiennych ukrytych w badaniach marketingowych, wykorzystaniu metod wielowymiarowych w analizach marketingowych i segmentacji rynku.

Czytaj dalej

DrukujE-mail

Prof. UEK dr hab. inż. Jadwiga Stobiecka

Jadwiga Stobiecka - profesor UEK dr hab. inż.

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe stosowane w badaniach marketingowych, w szczególności: budowę skal pomiarowych i ocenę wiarygodności pomiaru (w tym badanie stabilności opinii konsumentów), testowania instrumentów pomiarowych, wyodrębnianie grup homogenicznych (segmentów) i ich profilowanie, predykcję zachowań konsumentów na rynku, zarządzanie przez jakość w obrębie marketingu relacji, badanie satysfakcji i lojalności klientów, badanie kultury organizacyjnej oraz współtworzenie wartości na rynku usług publicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę szkolnictwa wyższego.

Czytaj dalej

DrukujE-mail

Prof. UEK dr hab. Ryszard Węgrzyn

Ryszard Węgrzyn - prof. UEK, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse

Zainteresowania naukowo-badawcze

Problemy związane z szeroko rozumianym rynkiem finansowym oraz zarządzaniem ryzykiem finansowym. W szczególności problemy dotyczące: zastosowania opcji i kontraktów terminowych w ograniczaniu ryzyka rynkowego (skuteczności hedgingu statycznego i dynamicznego), rozwoju rynków finansowych (giełd światowych, nowoczesnych instrumentów pochodnych, kształtowania się indeksów giełdowych), analizy, wyceny i zastosowania instrumentów finansowych (akcji, obligacji, pochodnych instrumentów finansowych).

Wybrane publikacje

Czytaj dalej

DrukujE-mail

Dr hab. Joanna Białynicka–Birula

Dr hab. Joanna Białynicka–Birula

Zainteresowania naukowe

  1. Rynek dzieł sztuki, wartość dzieła sztuki, międzynarodowy handel dziełami sztuki, ekonomiczny wymiar twórczości artystycznej, ekonomika kultury, polityka kulturalna państwa, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  2. Aukcje jako instytucje rynkowe, techniki ustalania cen aukcyjnych, modele aukcyjne, wycena aukcyjna, zachowania uczestników aukcji, psychologiczne i socjologiczne podstawy zachowań ludzkich.
  3. Analiza rynku, badania marketingowe, wielowymiarowe analizy statystyczne (Statistica), analiza sieciowa, wykorzystanie specjalistycznych programów statystycznych w analizie rynku i badaniach marketingowych

Wybrane publikacje z ostatnich lat

Czytaj dalej

DrukujE-mail

Dr hab. Mariusz Łapczyński

Mariusz Łapczyński – zajmuje się metodologią badań marketingowych i eksploracją danych (data mining). Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim analizy danych marketingowych, analitycznego CRM, marketingu opartego na bazach danych, business intelligence  oraz narzędzi analitycznych z tym związanych.

Czytaj dalej

DrukujE-mail

37838