Dr Grażyna Plichta

Grażyna Plichta - Adiunkt w Katedrze Analizy Rynku i Badań Marketingowych

Działalności naukowo – badawcza i realizowane projekty

 • Uczestnik międzynarodowego projektu badawczego pt.: „Project SCOUT: destination manager for Small Capital Of cUITure", Program „Uczenie się przez całe życie”/Program sektorowy LLP LEONARDO DA VINCI realizowany przez Partnerów z Wielkiej Brytanii (ATCM Association of Town and City Management Londyn), Szwecji (Svenska Stadskarnor AB Malmo), Czech (Krajska Hospodarska Komora Stredbi, Pribram; Czech It-Institute for Strategic Studies on Tourism Praga), Turcji (Okul Yoneticileri Degredi. Konya), Grecji (VCT ENDYSI) i Polski (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie); (2013-2015)
 • Uczestnik (współautor) piętnastu projektów naukowo – badawczych (2005-2015) oraz wykonawca (autor) projektu pt.: Determinanty wyboru wielkopowierzchniowych placówek handlowych przez konsumentów na rynku (grant indywidualny KBN Nr 2 HO2C 087 25); (2003- 2005)
 • Uczestnik trzynastu projektów POKL współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pełniący m.in. stanowiska specjalisty ds. baz danych oraz monitoringu realizowanych projektów (2006 – 2015)
 • Koordynator projektu pt.: "Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej"; Projekt realizowany przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach Działania 8.2. Transfer wiedzy; 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw POKL/8.2.1/I/09; Beneficjenci ostateczni - studenci z woj. małopolskiego;  WND.POKL.08.02.01.-12-027/9; (2009 – 2011)
 • Koordynator projektu pt.: "Świętokrzyska Szkoła Biznesu - SPIN OFF, SPIN OUT"; Projekt realizowany przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach Działania 8.2. Transfer wiedzy; 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw; Beneficjenci ostateczni - studenci z woj. świętokrzyskiego; WND-POKL/8.2.02.01-26-027/10;(2012 – 2013)
 • Koordynator projektu pt.: "Akcelerator Biznesu"; Projekt realizowany przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach Działania 6.2."Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; POKL.06.02.00-12-027/12; (2013 – 2015)

Zainteresowania naukowo - badawcze:

Badania rynkowe i marketingowe; Problematyka dotycząca wartości dla klienta; Zagadnienia dotyczące istoty i roli oraz znaczenia zaufania w procesie dokonywania transakcji; Badania dotyczące czynników kształtujących zaufanie pomiędzy uczestnikami rynku (ze szczególnym uwzględnieniem rynku B2C). Możliwości zastosowania instrumentów marketingowych w kształtowaniu relacji opartych na zaufaniu; Badanie preferencji konsumentów na rynku; Determinanty rozwoju wielkopowierzchniowych placówek handlowych;

Dydaktyka:

Wykłady oraz ćwiczenia  z zakresu: badań marketingowych, projektowania badań marketingowych, badań rynkowych i marketingowych, analizy rynku.

Wybrane publikacje:

 • Institutional Innovativeness as a Premise for Creating Value by Commercial Entities in the Public Urban Space [w]: “Competitiveness of Enterprises and Natiolal Economies”, Wyd. University of NIS, Faculty of Economics, Republic of Serbia, Nis, 2015 [współautor: J. Plichta]
 • Trust and Decision Making in the Conditions of Uncertainty and Risk in the Light of the Empirical Research into Polish Households [w:] “Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes”, Wyd. Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2015
 • Trust in Shaping Values and Preferences on the Market of Consumer Goods and Services [w]: “Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households”, Wyd. Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2014
 • Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym – perspektywa instytucjonalna [w]: „Psychologia ekonomiczna" Nr 3, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013 [współautor: J. Plichta]
 • Application of path model to the identification and analysis of transaction costs in retail trade [w]: „Knowledge - Economy - Society. Challenges of the Conpemporary Management”, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013 [współautor: J. Plichta]
 • Wybrane aspekty wartości dla klienta w sferze usług i obsługi klienta [w]:"Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym. Aspekty metodologiczne pomiaru i analizy", Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012
 • Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym - zarys problematyki, Zeszyty Naukowe UEK nr 864, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Kraków 2011.
 • Wymiary wartości dla klienta w procesie zakupu i użytkowania produktu [w]: "Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne", Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
 • Problem identyfikacji czynników wpływających na zaufanie w relacjach wymiennych na rynkach B2C - ujęcie transakcyjne, [w]: „Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności", Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011 [współautor: J. Plichta]
 • Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C, Wyd. Uniwersytet Szczeciński; Zeszyty Naukowe nr 661 Ekonomiczne Problemy Usług nr 73; Szczecin, 2011 [współautor: J. Plichta]

Grażyna Plichta

DrukujE-mail

37838